My Divine Emissary

My Divine Emissary Chinese drama
Click to rate this drama!
[Total: 2 Average: 5]

Title: My Divine Emissary

Chinese Title: 我的神使大人 / Wo De Shen Shi Da Ren

Broadcast Network: Youku

Broadcast Date: 22 April 2024

Genre: Historical, Romance, Fantasy

Director: Wu Meng En

Screenwriter: Xi Han, Huang Xi Chun, Huang Yan

Producer: Liu Hua Bo, Zhang Yi, Gu Hao, Deng Shan, Lou Mi Nan

Dubbing Director: Yu Xiao

Production Company: Youku, China Pictures, Iron Man, Shan Wei Film Industry

Episodes: 24

Watch on YouTube or Bilibili

My Divine Emissary Synopsis

Li Mengmeng, an underachiever modern girl who lacks self-confidence and is cared by nodody, misses a step, getting into a strange time and space- the Qi State, and becoming a divine emissary. Unexpectedly here, she successfully turns the table and becomes the mentor of Qi Yan, the young scheming emperor. They establish a good rapport and join their forces to govern the state.

My Divine Emissary Cast

Li Zi Xuan as Li Mengmeng
Chen Jing Ke as Qi Yan
Wei Tian Hao as Qi Xiao / Bai Lian
Tan Xiao Fan as Cui Wan’er / Duo’er
He De Rui as Li Tao
Liu Wei Sen as Lu Huan
Wang Yun Zhi as Sai Xue
Liu Hao Yuan as Kong An
Xie Yao as Zhou Quan
Yang Min Yong as Zhui Ying
Li He Chen as Zhen Xu
He Qiang as Cui Anshi
Jiang Lin Jing as Empress Dowager
Zhao Chong Wei as Li Ming
Mei Ling Zhen as Madame Li
Zhang Yi Jun as Chief Attendant Huang
Ren Xi Hong as Big Priest
Xu Zhan Wei as Ma Kun
Wu Lan as Mother Li
Xu Ke as Qian Xu
Lin Rui Xue as Cui Qingluo
Wang Xing Kai as Xiao Shi Zi
Zhang Luan Xin as Shi Tao
Yang Xiao Ping as Nanny Sun
Lu Shun as Gu Cheng
Qi Jie as Old Master Sai
Li Ruo Yi as Li Huanhuan
Yu Jia as Li Changrui

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *