Story Of Kunning Palace

Story Of Kunning Palace Chinese drama
Click to rate this drama!
[Total: 2 Average: 4]

Title: Story Of Kunning Palace

Chinese Title: 宁安如梦 / Ning An Ru Meng

Broadcast Network: iQiyi

Broadcast Date: 07 November 2023

Genre: Historical, Romance

Director: Zhu Rui Bin, Lan Zhi Wei, Gu Zhi Wei

Screenwriter: Ren Zhuang Liu, Yan Mo Yi

Producer: Niu Ji Xin, Quan Hao Jin, Liu Zi Yin, Nie Ben Jie

Stylist: Fang Si Zhe

Makeup Artist: Wang Han

Art Director: Han Zhong, Ma Xiao Fei

Action Choreographer: Wang De Ming

Music Arrangement: Yi Rui, Gong Shu Jun

Production Company: iQiyi

Episodes: 38

Story Of Kunning Palace Synopsis

Advertisements

Jiang Xuening had gone to great lengths to become empress, but was forced to commit suicide during a palace mutiny. Now, Jiang Xuening’s dream is to get away from power and have control over her own life.

However, by mistake, she has joined the palace as a tutor and becomes a student of the imperial master Xie Wei. While receiving Xie Wei’s teachings, Jiang Xuening secretly plans to stop Yan Lin’s upcoming “Blood Crown Ceremony.”

With Jiang Xuening and Xie Wei’s plan, the Yan family’s lives were saved. After the “Blood Crown Ceremony,” Jiang Xuening is inadvertently involved in the imperial court’s plan to eliminate those rebels against Prince Pingnan, and infiltrates into the enemy camp with Zhang Zhe. When the enemy kingdom Yue comes to invade, the Princess Shen Zhiyi resolutely embarks on the road to peace.

In order to save her friend Shen Zhiyi, Jiang Xuening heads north with Xie Wei to invade Yue Kingdom. In the midst of many crises, Xie Wei protects Jiang Xuening even at the risk of hurting himself, and the two of them grow to love each other. However, a bigger conspiracy gradually surfaced, which pointed to the truth of the Prince Pingnan incident twenty years ago. In the end, Jiang Xuening and Xie Wei teamed up to uncover the truth of that year.

Story Of Kunning Palace Cast

Advertisements

Main Roles

Bai Lu as Jiang Xuening, second daughter of Jiang family. Empress of Da Qian Kingdom (previous life) | Jiang Ning, author of novel Ning An Ru Meng
Zhang Ling He as Xie Wei (Xie Ju’an) / Xue Dingfei, Imperial Tutor. Jin Ling’s Du Jun Shan Ren, one of the two advisors of Prince Ping Nan. Elder son of Duke Xue Yuan
Wang Xing Yue as Zhang Zhe, supervising secretary for the Division of Criminal Justice
Zhou Jun Wei as Yan Lin (Yan Min) (voiced by Chen Zhang Tai Kang), son of Marquis Yong Yi
Liu Xie Ning as Shen Zhiyi (voiced by Qiao Su), Elder Princess Le Yang

Supporting Roles

Royal Family

Advertisements

Liu Min as Empress Dowager Xue
Hu Yun Hao as Shen Lang (voiced by Yang Tian Xiang), Emperor of Da Qian Kingdom
Zhou Yu Chen as Shen Lang (young)
Zhou Da Wei as Shen Jie (voiced by Su Shang Qing), Prince Lin Zi. Emperor of Da Qian Kingdom (previous life)
Ye Xi Yue as Xue Shu (voiced by Yu Ming Lu), elder daughter of Xue Manor and niece of the Empress Dowager. Royal Consort of Shen Lang. Royal Consort of Shen Jie (previous life)
Liu Jin Yan as Fang Miao (voiced by Yu Meng Ci), daughter of the Imperial Astronomy Bureau Head. Shen Jie’s wife
Yu Zhong Li as Jiang Xuehui (voiced by Liu Rui), Jiang Xuening’s elder sister. Shen Jie’s concubine
Tu Hua as Empress Zheng
Lu Yan Bei as Royal Consort Qin (voiced by Qiu Qiu)

Ministers

Advertisements

Huang Hai Bing as Xue Yuan (voiced by Lin Qiang), Ding Guo Duke. Empress Dowager Xue’s brother
Eddie Cheung as Yan Mu (voiced by Liu Cong), Marquis Yong Yi. Yan Lin’s father
Lu Xing Yu as Jiang Boyou, Minister of Finance. Jiang Xuening’s father
Tan Jian Chang as Gu Chunfang, Investigating Censor and later Minister of Justice. Zhang Zhe’s teacher
Chen Jun An as Chen Ying (voiced by Ling Zhen He), Vice Minister of Justice
Dai Yi as Yao Qingyu, Minister of Personnel
He Zhi Tao as Minister of Rites

Servants

Advertisements

Sun Di as Huang Renli, Chief of Internal Affairs. Empress Dowager’s attendant eunuch
Yu Miao Xin as Wang Xinyi (voiced by Li Nan), Chief of Imperial Study. Shen Lang’s attendant eunuch
Yang Gen as Zheng Bao (voiced by Chen Qi Gang ), Wang Xinyi’s disciple. Shen Jie’s attendant (previous life)
Xuan Yi Hao as Xiao Man, Shen Jie’s attendant
Lu Lin as Instructor Nanny Su, etiquette teacher. Shen Zhiyi’s nanny
Fu Rong as Nanny Xu (voiced by Zhang Xin Yu), Empress Dowager’s attendant
Li Hai Dong as Eunuch Liu, Department of Internal Affairs
Xiao Song Yuan as Wang Jiu, professor of Han Lin Academy
Liu Ya Peng as Zhao Yanhong, professor of Han Lin Academy
Su Ling as Jiao Rui, maid of Yang Zhi Zhai. Used by Xue Shu to frame Jiang Xuening

People around Xie Wei

Advertisements

Qin Tian Yu as Lv Xian (Lv Zhaoyin), owner of Youhuang store
Zhang Cheng Lang as Jian Shu, Xie Wei’s guard
Jiang Xiao Lin as Dao Qin, Xie Wei’s guard
Wang Xiao Long as Lao Tao, Xie Wei’s cook

Jiang Manor

Advertisements

Yvonne Yung as Madame Meng (voiced by Qiu Qiu), Jiang Xuening’s mother
Geng Li Ming as Wan Niang, concubine of Jiang Manor. Jiang Xuehui’s mother
Gong Fang Ni as Tang’er, Jiang Xuening’s attendant
Zhong Bao Er as Lian’er (voiced by Zhang Yu Meng), Jiang Xuening’s attendant
Ma Shun Sha as Mei’er, Jiang Xuehui’s attendant
Ren Xiao Li as Mother Yang, Madame Meng’s attendant
Wang Yi Fei as Chang Zhuo, servant of Jiang Manor
Shi Yan as Nanny Wang, servant of Jiang Manor

Xue Manor (Ding Guo Duke Manor)

Advertisements

Hu Ran as Yan Min, Xue Dingfei’s mother. Yan Mu’s elder sister and Yan Lin’s aunt
Zhang Yuan Yu as Madame Xue, Xue Shu and Xue Ye’s mother
Zhou Ti Shun as Xue Ye, second son of Xue Manor
Liu Feng Shuo as Cui Xu, Xue Yuan’s advisor
Wang Ming Xing as Lieutenant Xue
Zhang Xiao Ming as Ding Guo Duke Manor Housekeeper

Jin Ling

Advertisements

Zong Feng Yan as Prince Ping Nan, brother of the former deceased Emperor. Commander of Jin Ling Rebel Army
Xia Ming Hao as Gong Yicheng (voiced by Yang Mo), Prince Ping Nan’s advisor
Yang Jun Cheng as Feng Mingyu, general of Jin Ling Army
Cui Shao Yang as Xue Dingfei (fake)
Dan Zeng Jin Mei as Huang Qian, Xue Dingfei’s guard
Zhou Xiao Fei as Third Lady
Guo Jin Hao as Xiao Bao, Xie Wei’s subordinate

Yan Manor/Army

Advertisements

Gao Sheng Hao as Qing Feng, Yan Lin’s attendant
Jin Long as Sixth General Yan, Yan Mu’s lieutenant general
Qi Er Luo as Zhao Guang, in charge of army supplies
Pan Yun De as Yong Yi Manor Housekeeper

You Manor

Advertisements

Liu Xiu as Earl Qing Yuan
Tian Miao as Madame You, You Yue’s mother
Wang Ya Ni as You Yue (voiced by Liu Qing), second daughter of You Family
Tang Meng Jia as You Fangyin, third daughter of You Family. Jiang Xuening’s attendant (previous life)
Zheng Yuan as Xiao Cui, You Yue’s attendant

Others

Advertisements

He Zhong Hua as Editor Quan, Jiang Ning’s boss
Wang Zi Teng as Zhou Yinzhi, sergeant of Xing Wu Guards
Cai Zhuo Yin as Yao Xi (voiced by Li Min), daughter of Yao Qingyu
Fan Jing Wen as Zhou Baoying (voiced by Yi Xin), daughter of Marquis Ding Yuan
Liu Ming Hao as County Prince Yan Ping, close friend of Yan Lin and Shen Jie
Zu Ka Er as Da Yue Prince
Zhang Han as Mother Zhang, Zhang Zhe’s mother
Yi Nan Ting as Liu Cheng
Xing Luo Dan as Weng Ang
Lei Peng Yu as Ren Weizhi (voiced by Yi Fan), salt merchant
Wang Kuang Yu as Wei Xi, Xing Wu guard. Zhou Yinzhi’s subordinate
Geng Da Yong as Zhao Yutian
Hu Yi Lin as Yao Niang (voiced by Wan Chun), Zhou Yinzhi’s wife
Yang Chao Wei as Xu Wenyi (voiced by Luan Li Sheng), silk merchant. You Fangyin’s mentor
Wang Li Qing as Hong Ge, courtesean
Wang Ming Hui as Boss Wang
Hai Feng as Shopkeeper
Wang Jian as Qian Hu
Zhao Shu Guang as Physician Liu

Advertisements

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *