Always On The Move

Always On The Move Chinese drama
Click to rate this drama!
[Total: 0 Average: 0]

Title: Always On The Move

Chinese Title: 南来北往 / Nan Lai Bei Wang

Also known As: 三棵树 / San Ke Shu / Railway Police

Broadcast Network: CCTV, iQiyi

Broadcast Date: 06 February 2024

Genre: Period, Life, Police

Director: Zheng Xiao Long, Liu Mei Zhang

Screenwriter: Gao Man Tang, Li Zhou

Production Company: CCTV, iQiyi, Ju Xing Tian Xia, Baination Pictures, Wanda Pictures

Episodes: 39

Watch On iQiyi and YouTube

Always On The Move Synopsis

In the late 1970s, on the steam train from Ningyang to Harbin, a young police officer Wang Xin is on duty and shuttling among crowds of passengers. He mistakes an old railway policeman Ma Kui as a fugitive, and their conflict gradually develops into a mentor-and-apprentice friendship.

From disliking each other to sympathizing with each other, Wang Xin and Ma Kui fight side by side on the front line of railway public security. They crack down on theft, kidnappings, drug trafficking, and fraud, always prioritizing the safety of the passengers and selflessly safeguarding the trains traveling from the south to the north. From steam locomotives to electric locomotives to high-speed trains, the new and old-generation railway police officers Wang Xin and Ma Kui witness the development of China’s railway system and China’s rapid changes as they uphold the spirit of the police.

Always On The Move Cast

Main Roles

Bai Jing Ting as Wang Xin
Ding Yong Dai as Ma Kui
Jin Chen as Ma Yan

Supporting Roles

Liu Guan Lin as Niu Dali
Liu Jun as Wang Yong Ge
Zuo Xiao Qing as Shen Xiuping
Jiang Yan as Yao Yuling
Hu Ke as Wang Sufang
Ni Da Hong as Lao Xia Zi
Song Jia Teng as Cai Xiaoniu
Zhang Rui Han as Wu Changgui
Li Nai Wen as Jia Jinlong
Ren Zheng Bin as Cai Danian
Tang Xu as Lu Hongxing
Yang Kun as Lao Cai’s wife
Cui Yi as Lao Wu’s wife
Gong Xiao Xuan as Lao Lu’s wife
Fang Zi Bin as Team Leader Hu
Wang Jin Song as Peng Mingjie
Zou Tian Hui as Ma Jian (8-years-old)
Li Qin Qin as Liu Guiying
Cao Lu as Xiao Hu
Wang Xun as Wang Guofu
Bao Bei Er as Tang Xingguo
Pan Bin Long as Dong Gang
Wu Yue as Police Chief Yang
Wang Xiao Li as Er Ren Zhuan Nan
Li Lin as Er Ren Zhuan Nv
Tu Song Yan as Lu Xuelin
Xia Ming Hao as Hou Sanjin
Xu Nan Nan as Tang Xingguo’s wife
Wang Yuan Ke as Bai Yuxia
Feng Guo Qiang as Team Leader Jiang
Wang He Run as Peng Yongli
Jiang Guan Nan as Wen Zhou (young)
Tang Meng Jia as Yan Hong
Wei Qing as Old Lady in the field
Feng Bing as Pau Stall Owner
Li Ming as Roast Duck Stall Owner
Kong Lin as Yan Hong’s mother
Tian Min as Yao Yuling’s mother
Jiang Han as Sha Er
Shi Yun Peng as Ruo Ruo
Li Si Bo as Chen Xiaofei
Zhang Lei as Song Zhaohua
Zhang Lei as Man getting splashed by pee
Lin Peng as Liu Ming
Fan Lei as Passenger stealing bag
Yuan Man as Guy selling roast duck
Lu Si Yu as Lin Jianjun
Zhang Chao as Team Leader Guo
Bian Tao as Lao Liu
Xiao Song Yuan as Old Thief
Da Li as Peeing Passenger
Deng Gang as Peeing Passenger
Yan Peng as Bao Jiashun
Han Qiu Chi as Insane Passenger
Zhao Tie Ren as Old Man stealing shoe
Xu Min as Old Worker
Du Jian Qiao as Ding Guian
Wu Wen Jing as Liao Guangming
Song Qing as Passenger buying wine

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *