The Divine Healer

The Divine Healer Chinese drama
Click to rate this drama!
[Total: 1 Average: 5]

Title: The Divine Healer

Chinese Title: 藏药令 / Cang Yao Ling

Broadcast Network: Youku

Broadcast Date: 18 January 2024

Genre: Historical, Fantasy, Romance

Director: Mai Tian

Screenwriter: Wang Zi Han

Episodes: 24

The Divine Healer Synopsis

Xiao Lan, the herbs elf in Herb Village, unexpectedly saved the medical officer A Jiu, who could break through the “boundary” of Herb Village. Little did she know that A Jiu, in addition to being the revered “Divine Healer Jiu”, had a hidden identity – the commander of the Shangqing Bureau tasked with capturing herb elf Jiu Ming.

Xiao Lan and A Jiu, through a twist of fate, formed a special bond where they share lives and wounds, leading to a cat-and-mouse game and unveiling the intertwined destinies of their past and present lives.

The Divine Healer Cast

Lin Xiao Zhai as Xiao Lan / Lan Zhen
Pan Yi Hong as A Jiu / Jiu Meng /Jiu Di
Hu Wei as Pei Ye
Zhang Xin Yue as Ling Zhi
Zhang Yun Qi as Fairy Yu Hu
Liang Jing Xian as Yuan Xiang / Lian Er
Chen Rui Feng as Han Ye
A Ke Zhu Li as Bai Kangning
Tan Si Yuan as Lang Du
Zhu Mei Ji as Wu Tou
Liu Run Ming as Meng Zhi
Hu A Xiao Xiao as Wu Meimei
Zheng Tuo Jiang as Huang Qi
Zhu Xin Fan as Elder Ginseng
Li Long as alchemist

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *