Love When The Stars Fall

The Starry Love Chinese drama
Click to rate this drama!
[Total: 1 Average: 5]

Title: The Starry Love / Love When The Stars Fall

Chinese Title: 星落凝成糖 / Xing Luo Ning Cheng Tang

Broadcast Network: Jiangsu TV, Zhejiang TV, Youku

Broadcast Date: 16 February 2023

Genre: Xianxia, Romance

Director: Zhu Rui Bin (chief), Lan Zhi Wei, Gu Zhi Wei

Screenwriter: Ma Jia

Producer: Liu Ning, Yang Shu, Peng Hong, Zhang Yuan Huan, Jia Zi Jing, Jiang Feng, Ji Shi Yu, Ma Zhan You, Wu Di

Executive Producer: Yang Shu, Xie Ying, Chen Xiao Tong, Huang Zhen, Wu Song Yan, Meng Qing Feng, Liu Jia Li, Wang Gui Jun, Hu Jing

Presenter: Ge Lai, Chi Yu Feng, Meng Jun, Jiang Xiao Ping, Zeng Ying Xue, Liu Ning, Li Jie, Gong Yu Han, Zhou Huan, Chen Xiao Tong, Bao Han Qi, Li Zong Rui

Production Designer: Li Ling

Art Director: Zhang Xue Kun

Stylist: Li Ling

Makeup: Zeng Ming Hui

Production Company: Perfect World Pictures, Omnijoi

Adapted from the novel Xing Luo Ning Xing Chen (星落凝成糖) by Yi Du Jun Hua

The Starry Love Synopsis

Advertisements

The story revolves around two princesses in the mortal realm. The elder sister is gentle and kind, and is betrothed to the Immortal tribe as the Heavenly Consort. The younger sister is clever and cunning, and is betrothed to the Demon tribe as the Demon Consort. Due to an unexpected mix up, the two sisters were sent to the wrong clan. This not only causes a commotion, but also leads to the unraveling of a scheme that shocks the four realms.

The Starry Love Cast

Advertisements

Main Roles

Chen Xing Xu as Shao Dian You Qin / La Mu / Mei You Qing / Wen Ren
Shao Dian You Qin: Crown Prince (Empyrean Xuan Shang) of Heavenly Realm.
Li Lan Di as Liguang Ye Tan, Second Princess of Human Realm and Crown Princess of Heavenly Realm
Chen Mu Chi as Chao Feng (voiced by Yu Jing Yu), Third Prince of Void Realm
He Xuan Lin as Liguang Qing Kui, Elder Princess of Human Realm and Crown Princess of Void Realm

Supporting Roles

Advertisements

Zhou Tie as Heavenly Emperor
Kong Song Jin as Heavenly Empress (voiced by Gu Fang Bing)
Zhou Li Jie as Qing Heng, Second Prince of Heavenly Realm
Zhang Jing Yi as Qing Heng (young)
Dai Ya Qi as Zi Wu, Third Princess of Heavenly Realm
Li Luo Yi as Zi Wu (young)
Bai Yu Fei as Hu Sui / Su Zhi (voiced by Xu Jia Qi)
Chen Si Che as Bi Qiong (voiced by Liu Rui)
Cao Jie as Fei Chi (voiced by Hu Lin), You Qin’s attendant
Li Bao Er as Jade Deity (voiced by Guo Zheng Jian)
Lu Jun Yao as Rain Deity (voiced by Lin Lan)
Fu Hong Sheng as Thunder Deity (voiced by Yang Mo)
Zhu Xiang as General Guang Tian
Tang Guo Zhong as Void Tyrant (voiced by Zhang Wen Tian)
Hu Ran as Void Empress (voiced by Li Shi Meng)
Yuan Ran as Xue Qingxin (voiced by Ma Xiao Ji), King Li’s concubine and Chao Feng’s mother
Jiang Xiao Lin as Wu Dai (voiced by Zhang Zhan Kun), First Prince of Void Realm
Dan Zeng Jin Mei as Ding Yun, Second Prince of Void Realm
Cao Bo as Gu Haichao, Chao Feng’s aide
Wang Ruo Xi as Su Shui, Qing Kui’s maidservant
Xia Jia Wei as Beast King (voiced by Zhao Ming Zhou)
Yu Yang as Beast Queen
Qin Tian Yu as Di Lanjue, Prince of Beast Realm (Dog spirit). Likes Ye Tan
Wang Li Na as Man Man, Bird spirit. Ye Tan’s close friend
Xia Ming Hao as Liguang Yang, Emperor
Chen Jing Bo as Liguang Chi Yao (voiced by Bai Ma)
Peggy Ji as Jia Louluo (voiced by He Wen Xiao)
Li Yun Zhe as Han Mo
Gong Zheng Ye as Zhu Jiuyin / Zhu Duanshan (voiced by Sun Lu Lu)
Cao Jun as Star Lord Qing Li (voiced by Wang Qiu Ming)
Sa Ding Ding as Immortal Quan He
Gao Yu Qing as Tea Immortal Lu Yu (voiced by Ling Zhen He)
Zhang Cheng Lang as Er Lang Shen
Kang Jia Hao as Wu Yun
Jiang Feng as Hu Lu
Cheng Cheng as Immortal Lord Xuan Guang
Feng Xiang as Xiang Liu (voiced by Wan Li)
Wei Bing Hua as Tui Yun
Lan Yu as Liu Rong
Yang Chang Qing as Hu Sui’s father
Geng Li Ming as Hu Sui’s mother
Cui Wen Jing as Dong Qiu Tribe Leader
Sun Si Fan as Jin Jia General
Li Long as Si Cao (voiced by Ba He)

Advertisements

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *