The Double Chinese drama
Click to rate this drama!
[Total: 8 Average: 4.6]

Title: The Double

Chinese Title: 墨雨云间 / Mo Yu Yun Jian

Broadcast Network: Youku

Broadcast Date:

Genre: Historical, Romance

Director: Lv Hao Ji Ji

Screenwriter: Qi Yue Li

Producer: Yu Zheng

Production Company: Huanyu Film

Episodes: 40

Adapted from the novel Di Jia Qian Jin (嫡嫁千金) by Qian Shan Cha Ke

The Double Synopsis

Xue Li, the county magistrate’s daughter with a good family and a happy life, lost everything after a huge change. Entrusted by her savior, Jiang Ruoyu, the daughter of Zhongshu Ling, she returned to the capital as Jiang Ruoyu and was assisted by Su Guogong Xiao Heng and others. With the help of Xiao Heng, she overcame many difficulties and dangers, continued to fight against injustice, and finally rescued her father who was accidentally imprisoned. She also helped Xiao Heng support justice, protect the people, and finally regain a good life.

The Double Cast

Wu Jin Yan as Xue Li
Wang Xing Yue as Xiao Heng
Chen Xin Hai as Ye Shijie
Liang Yong Qi as Shen Yurong
Chen Qiao En as Ji Shuran
Su Ke as Jiang Wubo
Liu Xie Ning as Jiang Ruoyao
Li Meng as Princess Wan Ning
Zhang Yu Qi as Wu Lan
Yang Chao Yue as Jiang Ruoyu
He Hong Shan as Ye Jia’er
Li Xin Ze as Li Lian
Zhang Yao as Xue Zhao
Dong Xuan as Ye Zhenzhen
Kong Xue Er as Zhi Yan
Ai Mi as Tong’er
Chen Yu Xian as Jiang Yu’e
Jiang Yi Yi as Situ Jiu Yue
Yu Rong Guang as Old General Xiao
Tang Zhen Ye as Xue Huaiyuan
He Feng Tian as Jiang Jingrui
Zhao Jia Min as Liu Xu
Liu Ya Peng as Zhang Wei
Zhang Meng as Dai Yun
Lu Qian as Mei Xiang
Cheng Zi Xia as Ping An
Pan You Cheng as Wen Ji
Wang Le Fu as Lu Ji
Ji Ling Chen as Xiao Minghan
Hai Ling as Yu Hongye
Xiang Xing Yu as Mo Wenxuan
Ning Xiao Hua as Zhang Sheng
Wu Jia Yi as Qiong Zhi
Liu Bei Shi as Gu Da
Zhang Bai Qiao as Feng Yutang
Fan Tian Tian as Mother Sun
Liu Hao Qun as Gu Er
Zhang Lei as Li Zhongnan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *