Blooming Days

Blooming Days Chinese drama
Click to rate this drama!
[Total: 2 Average: 3.5]

Title: Blooming Days / Story Of Qinglian

Chinese Title: 岁岁青莲 / Sui Sui Qing Lian / 熹妃传 / Xi Fei Zhuan

Broadcast Network: Tencent

Broadcast Date: 23 October 2023

Genre: Historical, Romance

Director: Gao Han

Screenwriter: Zhang Yong Chen, Ling Jiu Jiu, Yi Wen Xue

Producer: Li Er Yun

Art Director: Zhao Yu

Costume: Chen Tong Xun

Production Company: New Classics Media, Tencent Penguin Pictures

Episodes: 36

Story Of Qinglian Synopsis

Luo Qinglian is content to lead an ordinary life and aspires for a suitor who only has eyes for her, yet is instead forced to marry into the royal family. She discovers her husband He Lianxin is not the heartless and stone-faced noble he presents himself to be, and secretly helps him navigate the treacherous waters, earning his affection and respect in the process.

Story Of Qinglian Cast

Main Roles

He Hong Shan as Luo Qinglian (voiced by Zhang Zhe)
Peter Ho as He Lianxin (voiced by Chen Hao)
Huang You Ming as Lv Beiyi
Niki Chow as Fang Huairui (voiced by Liu Zi Ling)

Supporting Roles

Huang Sheng Yi as Mu Haiyao
Zhang Chen Guang as He Yunshuo
Shen Tai as He Lianxiu
Gao Shu Guang as Luo Rongyu
Luo Hai Qiong as Madame De
Zeng Yi Xuan as Ruan Zhimei
Xia Nan as Nan Ruzhen
Guan Xue Ying as He Yuanxue
Bai Lan as Xu Jirou
Li Yun as Shen Jingrong
Qi Huan as Mother Luo
Deng Ying as Nanny Jin Fang
Gao Lan Cun as Yuan Baili
Li Jin Rong as He Lianchu
Tang Jia Ze as He Lianchu (young)
Chen Peng Wan Li as He Lianyi
Li Hong Quan as Yu Dechang
Li De Long as He Lianzuo
Fan Zhen as Li Qianmo
Zhang Lu Yao as Madame Song
Guo Zi Qi as Madame Geng
Jin Mei Mei as Ye Xiu
Yu Heng as Su Nanchun
Zhao Zhen Ting as Li Tang (voiced by Wu Wen)
Zhang Huan Huan as Dong Li
Zang Hong Na as Liang Yun
Leng Xin Yao as Zhi Yue
Yang Chang Qing as Jing Shan
Ding Liu Yan as Zui Liu
Chen Mu Yi as Xu Liangchuan
Yan Yi Yi as Ru Hua
Dong Yan as Lan’er

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *