Destined Chinese drama
Click to rate this drama!
[Total: 7 Average: 3.9]

Title: Destined

Chinese Title: 长风渡 / Chang Feng Du

Broadcast Network: iQiyi

Broadcast Date: 18 June 2023

Genre: Historical, Romance

Director: Yin Tao

Screenwriter: Bai Jin Jin, Xi Ru Yuan, Shen Nian Qing, Sun Ji Wen

Producer: Yang Bei, Li Xing Jian, Yu Fei, Feng Le, Lu Yu Wei

Production Company: iQiyi, Liehuo Media

Episodes: 40

Destined Synopsis

The story follows Liu Yuru, the daughter of a cloth merchant who suffered from a young age. She is married off to notorious playboy Gu Jiusi, who looks down on her. However, Liu Yuru decides to learn business from Gu’s mother and becomes adept at it. She changes her view of Gu Jiusi and discovers his pure and sincere side. Meanwhile, the commander of Yangzhou causes chaos, forcing Gu’s family to flee. Gu Jiusi matures and becomes the Minister of Revenue, working to lighten the tax burden on the people. Liu Yuru established a women’s charity and built business relationships to bring prosperity to the people. Together, they create a prosperous era.

Destined Cast

Main Roles

Bai Jing Ting as Gu Jiusi
Song Yi as Liu Yuru

Supporting Roles

Sha Yi as Gu Langhua
Zhao Zi Qi as Jiang Rou
Ai Mi as Yin Hong, Liu Yuru’s attendant
Yan Jie as Wang Shou, guard of Liu Manor
Zhang Ying Bing as Rui Xue, Gu Jiu’s attendant
Li Xiao Pang as Mu Nan, attendan of Liu Manor
Zhang Xi Lin as Liu Xuan, head of Liu Family. Liu Yuru’s father
Zhang Yan Yan as Su Wan, legitimate wife of Liu Xuan. Liu Yuru’s mother
Hu Ke as Zhang Yue’er, concubine of Liu Xuan
Wei Yi as Liu Yuzhao, daughter of Zhang Yue’er
Ma Jun Ke as Liu Yuying, daughter of Zhang Yue’er
Shao Hao Lin as Liu Yumao, son of Zhang Yue’er
Zhang Ting Fei as Yun Yun, Su Wan’s attendant
Ren Jun Xi as Gui Xiang, Zhang Yueer’s attendant
Wu Mian as Liang Qingyu, Old Madame of Ye Family
Zhang Hao Wei as Ye Shian, son of Ye Family
Zhang Wei Na as Ye Yun, daughter of Ye family. Liu Yuru’s close friend
Kong Lin as Empress Dowager
Wang Ce as Prince Liang
Cheng Zi as Princess Yun Chang
Liu Xue Yi as Luo Zishang
Zhou Yu Chen as Luo Zishang (young)
Zhang Rui as Zhou Ye
Zhang Shao Gang as Wang Shanquan, governor of Yang Zhou
He Sheng Ming as Jiang He
Ding Yong Dai as Li Yao
He Zhong Hua as Fan Xuan
Zhang Chi as Fan Xuan (young)
Zhang Cheng He as Zhou Gaolang
Zhang Hong Ming as Zhou Gaolang (young)
Li Xin Ze as Shen Ming
Zhao Yuan Yuan as Qin Wanzhi
Nie Zi Hao as Chen Xun, Gu Jiusi’s close friend
Guo Hao Jun as Yang Wenchang, Gu Jiusi’s close friend
Deng Kai as Wang Rong, son of Wang Shanquan
Wang Rui Zi as Xi Feng
Zhao Huan Ran as Fan Yu
Ma Jing Han as Liu Chun
Leng Hai Ming as Wang Hong
Liu Xie Ning as Luo Yishui
He Yong Sheng as Chen Qianzhong
Zhang Gong as Lu Yong
Wang Gang as Commander Qin
Tian Miao as Madame Du
Wang Jiu Sheng as Third Master Zhao
Yu Xiao Ming as Master Ying
Hu Jian as Wang Siyuan
Shi Yu as Zheng Shuhe
Ren Xue Hai as Zhao Chang
Zhao Yan Song as Sun Qinghong
Ji Xiao Feng as Hu Pan
Li Tian Ye as Zhang Yu
Jiang Zhen Hao as Crown Prince

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *