Romance Of A Twin Flower

Romance Of A Twin Flower Chinese drama
Click to rate this drama!
[Total: 0 Average: 0]

Title: Romance Of A Twin Flower

Chinese Title: 春闺梦里人 / Chun Gui Meng Li Ren

Broadcast Network: Tencent

Broadcast Date: 21 March 2024

Genre: Historical, Romance, Business

Director: Xie Ze

Producer: Li Li Ming, Zhu Rong, Han Ming Xi, Lin Hong Jian, Ban Chao, Li Ze Ju

Executive Producer: Fang Ying, Fang Fang

Art Director: Zhao Hai

Stylist: Chen Min Zheng

Production Company: Tencent Penguin Pictures, Croton Media, Ai Ni Pictures

Episodes: 38

Romance Of A Twin Flower Synopsis

A quirky genius girl named Ji Man loses her memory through an accident, and inexplicably replaced her twin sister and entered the Hou Manor. With her outstanding wits and business acumen, she managed to resolve numerous crisis, eventually winning the favor of Ning Yu Xuan, the cold and arrogant young master of Hou manor.

Romance Of A Twin Flower Cast

Main Roles

Ding Yu Xi as Ning Yuxuan
Peng Xiao Ran as Ji Man / Nie Sangyu

Supporting Roles

Yi Da Qian as Yuan Lang
He Chang Xi as Gui Bai
Jia Nai as Wen Wan
Luo Qiu Yun as Shui Niangzi
A Li Ya as Qian Lianxue
Fu Jia as Qin Yixian
Ma Ke as Ling Jianxing
Wang Zi Rui as Tao Siwei
Huang Hai Bing as Emperor
Yu Yan Kai as Nie Xiangyuan
Lin Jing as Madame Nie
Wang Yi Miao as Sang Ren
Cheng Jin Ming as Mu Xu
Dong Yan as Nie Qingyun
Wang Mu Xuan as Ban Xia
Yao Xiao Xiao as Tan Xiang
Zhang Ting Fei as Wang Yueli
Yu Yong Hai as Zhao Long
Han Shuai as Zhao Hu
Guo Zhen as Ji Ming
Ren Zheng Bin as Wang Jinyao
Jiang Yi Chen as A Zheng
Yan Lin Fei as Li Ming
Tang Xin as Tan Xiang
Yu Yuan as Shen Liancheng
Pan Xu Chuan as Eunuch Cao
Jiang Kai as Prince Tan
Yang Yi Fei as Mister Qian
Wei Wei as Lan Er
Zhang Yu Hai as Chief Attendant Liu
Ke Nai Yu as Huang Ruoyun
Tan Li Min as Shopkeeper Wu
Zhang Kun as Leader Hu
Bai Gui Juan as Aunt A Zhen
Ning Xiao Hua as Hu Da
Zheng Pei Lin as Female Assassin
Li Shi Yan as Aunt Yang
Chen Yu Tong as Yuan Dingshan
Ding Zhi Yong as Ning Zhongtian
Wang Kai as Gambling Den Boss
Miao Yu as Qian Bingyan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *