Mysterious Lotus Casebook

Mysterious Lotus Casebook Chinese drama
Click to rate this drama!
[Total: 1 Average: 5]

Title: Mysterious Lotus Casebook

Chinese Title: 莲花楼 / Lian Hua Lou

Also known As: The Lotus Casebook

Broadcast Network: iQiyi

Broadcast Date: 23 July 2023

Genre: Wuxia, Investigation, Mystery

Director: Guo Hu, Ren Hai Tao

Screenwriter: Liu Fang, Li Hui Min, Cheng Yu, Wang Wei

Chief Producer: Zhong Jun Yan, Yang Bei, Wang Wen Ting

Producer: Deng Xi Bin, Wang Xiao Yan

Executive Producer: Wang Xiao Hui, Chai Xiao Yu, Huang Cui Cui

Presenter: Gong Yu, Zhao Zhi Cheng

Art Director: Liu Cheng Yi

Costume Designer: Fang Si Zhe

Stylist: Chen Gu Fang

Makeup Artist: Zeng Ming Hui

Action Director: Li Bing Nan

Dubbing Director: Bian Jiang, Wang Jing Er, Ling Zhen He

Production Company: H&R Century Pictures, iQiyi

Episodes: 40

Mysterious Lotus Casebook Synopsis

Ten years ago, Li Xiangyi, the master of Si Gu Sect, dominated with his superior swordsmanship and was a symbol of light in the martial arts world. However, he suddenly disappeared along with Di Feisheng, the leader of the Jin Yuan Alliance, after they arranged to battle in the East Sea.

Ten years later, Li Lianhua is a countryside doctor who travels dragging around a lotus tower. He accidentally becomes “famous” and gets pulled into the pugilistic world that he no longer wanted to have any connections with. Fang Duobing, a passionate youth who dreams of becoming a hero, realizes that Li Lianhua is not a simple man and vows to find proof that Li Lianhua has been impersonating a famous doctor. Meanwhile, Di Feisheng, who has always regarded Li Xiangyi as a fierce enemy, has also reemerged in the pugilistic world and recognizes that the unremarkable doctor Li Lianhua is none other than Li Xiangyi.

After a series of cases, Li Lianhua, Fang Duobing and Di Feisheng gradually come to forge a deep friendship and join hands in solving mysterious cases to uphold justice.

Mysterious Lotus Casebook Cast

Main Roles

Cheng Yi as Li Lianhua (voiced by Cheng Yi) / Li Xiangyi (voiced by Chen Zhang Tai Kang), leader of Si Gu Sect disguised as a wandering doctor
Zeng Shun Xi as Fang Duobing (Fang Xiaobao), young master of Tian Ji Hall
Xiao Shun Yao as Di Feisheng, leader of Jin Yuan Alliance (Demon Sect)

Si Gu Sect

Chen Du Ling as Qiao Wanmian
He Gang as Shan Gu Dao
Xiao Tian Ren as Shan Gu Dao (young)
Huang You Ming as Xiao Zijin
Bai Hai Tao as Liu Rujing, former subordinate of Shan Gu Dao.

Bai Chuan Court

Yu Bo as Ji Hanfo
Lu Hong as Yun Biqiu
Liu Wei Sen as Bai Jiangchun
Wu Shi Le as Shi Shui

Jin Yuan Alliance

Wang He Run as Jiao Liqiao
Shen Yu Xi as King Xun Ming of Yama
Liu Han Yang as King Bai of Fire
Chang Jin as Four-faced Qing Zun
Sun Li Bin as Wu Yan, Di Feisheng’s personal guard
Gao Yu Qing as Drug Demon (Yao Mo)
Wang Jiu Sheng as Snow Master (Xue Gong)
Zhou Xiao Fei as Granny Blood (Xie Po)
Ge Xing Jia as Ding Yun, Wind and Thunder Emissary
Zhang Ye as Wan Renshan, Star and Moon Emissary

Tian Ji Hall

Xu Bai Hui as He Xiaohui (voiced by Liu Qian Han), leader of Tian Ji Hall. Fang Duobing’s mother
Peng Bi Yao as He Xiaolan, second mistress of Tian Ji Hall. Shan Gu Dao’s lover
Ding Yi Yi as He Xiaofeng, third mistress of Tian Ji Hall
Duan Yu as Li’er, Fang Duobing’s attendant
Yi Zheng Fu as Wang Fu, Fang Duobing’s attendant

Wan Sheng Clan

Cheng Cheng as Feng Qing, director of Wan Sheng Clan
He Zi Ming as Demon Monk of Blood Realm
Guo Zi Heng as Pang Tou Tuo
Zhao Jing Shu Yu as Shou Tou Tuo
Yue Wang Cun as Ai Tou Tuo

Palace

Liu Meng Rui as Princess Shao Ling (voiced by Wang Jing Er), Fang Duobing’s fiancee
He Zhong Hua as Emperor Da Xi
Kong Lin as Empress Dowager
Yan Jie as Xuanyuan Xiao, Commander of the Imperial City Division
Guo Jun as Fang Zeshi, Minister of Finance. Fang Duobing’s father
Wang Yan Xin as Yang Yunchun (voiced by Zhang Si Wang Zhi), Public Prosecutor Officer
Jiang Zhen Hao as Zongzheng Ming Zhu, grandson of the Prime Minister.

Ling Shan Sect

Wang Gang as Wang Qingshan, leader of Ling Shan Sect
Sun Zhi Hong as Piao Erhuang, accountant
Zhong Ming as Wang Shouqing, senior disciple
Chen Guo Liang as He Wuyou, second disciple
Cheng Rang as Feng Bo, third disciple

Yu City

Shen Tai as Yu Mulan, Castellan of Yu City
Zhang Yang as Yu Hongzhu (voiced by Bai Xin Zan), first daughter of Yu Family. Yu Mulan’s wife
Wu Wen Jie as Yu Qiushuang, second daughter of Yu Family
Cao Xi Yue as Yun Jiao, Yu Qiushuang’s close friend
Liu Ya Peng as Cheng Yunhe, Chief Escort of Hexing Escort Agency
Yang Chen Lu as Qing Ling, Yu Qiushuang’s maid

Wei Manor Yi Pin Tomb

Li Su as Pavillion Chief Wei
Sun Feng Zheng as Zhang Qingshi, Heavenly Clock Sect
Sun Feng Zhao as Zhang Qinghu, Heavenly Clock Sect
Hu Xi Fan as Duan Hai, Remnant Ink Sect
Guo Xin as Ding Yuanzi, Gilded Gold Sect
Guo Wei as Ge Pan, Mountain Mortise Sect
Wei Wei as Gu Fengxin, Dun Jia Sect
Lin Kai as Qiu Tuo, rookie grave robber
Huang Yi Lin as Iron Head Slave, Chief Wei’s subordinate

Cai Lian Manor

Canti Lau as Guo Qian, Master of Cai Lian Manor
Li Yu as as Guo Kun, Guo Qian’s younger brother
Nie Zi Hao as Guo Huo, young Master of Cai Lian Manor
Xu Min as Granny Jiang, housekeeper of Cai Lian Manor
He Ling Yao as Lv Rou, waitress at Cui Hua Restaurant

Yuan Bao Villa

Ma Xue Lei as Jin Mantang, owner of Yuan Bao Villa
Gao Yi as Jin Changbao, housekeeper of Yuan Bao Villa
Yu Cheng Qun as Gong Yang Wu Men, elusive physician
Luo Ming Jie as Guan Hemeng, swallow needle. Su Xiaoyong’s sworn brother
Shi Fan Xi as Jian Lingxiao, ghost-feared physician
Sun Yi Wen as Zhi Yu, Jin Mantang’s foster daughter
Han Bo as Dong Ling, Jin Ling Sword

Girls’ Mansion

Ma Jing Han as Yu Louchun, owner of Girls’ Mansion
Zhang Li Xin as Bi Huang, steward of Girls’ Mansion
Pu Shuai as Xin Jue, guard of Girls’ Mansion
Zhang Ying Bing as Rong Qiu
Wu Yu Tong as Chi Long
Zhang Mo Xi as Xi Fei
Li Man as Yu Yan
Yuan Yi Qing as Yu Shi
Shang Na as Bin Rong
Zhou Luo Yi as Dong Pin

Guests

Liu Jia as Murong Yao, “dancing devil”
Guo Dong Hai as Dongfang Hao, “cold arrow”
Wang Yi Cheng as Lu Jianchi, alcoholic
Li Chang as Li Yifu, one-word poet
Wang Jing as Shi Wenjue, Tie Jia Sect

Shi Shou Village

Li Xiao Hong as Elder Shi, leader of Shi Shou Village
Zhang Ceng Ceng as Jin Youdao, Kun Lun Sect’s Cosmos Fortune Palm. Lu Yifu’s friend

Xiao Yuan City

Wang Xing Yi as Li Xiao, Niu Tou
Xu Chang Chao as Li Xiong, Ma Mian
Yang Chun Rui as Lian Quan
Wang Li Dan Ni as Madame Lian Quan
Xu Shuo as Su Hua
Jia Shu Yi as Su Hua’s mother
Meng Yue Chen as Wang Bashi
Li Shi Yan as Wang Bashi’s mother

Tian Ji Pavillion Case

Zhao Wen Hao as Zhan Yunfei, guard of Tian Ji Pavillion
Li Ruo Jia as Liang Yi Xian Zi, wife of Four-faced Qing Zun
Xu Zhi Chen as Mister Pi, He Xiaohui’s senior
Zhao Chong Yue as Xing Ziru, merchant
Chen Jia Yi as E Yue, new maid

Palace Case

Zhu Rong Rong as Feng A’lu, wizard of Nan Yin
Hu Yi Lin as Consort Ying, wife of Guangqing Emperor
Wei Jin Song as Eunuch Lai
Fan Lei as Liu Keru, Minister of Works
Li Yu as Dian Qiu, Imperial Guard Commander
Zang Zhen Tao as Wang Tong, eunuch involved in Pagoda of Bliss theft case
Yang Chao Wei as Li Fei, eunuch involved in Pagoda of Bliss theft case
Li Le Chen as Zhao Chi, eunuch involved in Pagoda of Bliss theft case
Li Gao Ji as Lu Fang, eunuch involved in Pagoda of Bliss theft case
Zhu Xin Fan as Uncle Qian, boss of Beast Garden

Others

Da Huang as Hu Li Jing, Li Lianhua’s dog
Estelle Chen as Su Xiaoyong (voiced by Ke Kai Wen), daughter of Jin Ling Su Family
Shen Bao Ping as Wu Liao, monk of Pu Du Temple
Zhang Fan as Qi Mushan, Li Lianhua and Shan Gu Dao’s master
Wei Wei as Miao Shou Kong Kong, phantom thief. Disciple of Shao Lin Sect
Wang Li as Master Di, owner of Di Family Parlor
Ye Xin Chen as Mother Li
Wang Ya Qi as A Tao, Qiao Wanmian’s attendant
Wang Qi as A Rou, Qiao Wanmian’s attendant
Xu Kun as Jing Ren, new chef at Pu Du Temple
Wang He Yu as Huo Pingchuan, Yun Biqiu’s attendant
Chu Han as Wang Fu’s cousin
Shi Heng Yi as Male kid
Peng Yu Lin as Yu Die, Jiao Liqiao’s subordinate
Wang Yi Kun as Qing Shu, Jiao Liqiao’s subordinate
Wang Zi Yi as Di A’man
Mei Di Jie as Di Feisheng’s elder brother
Cui Chen Hao as Li Xiangxian, Li Xiangyi’s elder brother
Yang Jun Cheng as Head Attendant of Feng Huo Hall
Wang Jing Hua as Qin Po, Qi Mushan’s wife
Zhang Zhi Wei as Elder Ma, Yin Shan Sect
Yang Ding He as Sect Leader Yang, He Gui Sect
Wu Li Hua as Shao Lin Sect Leader
Wu Bin as Liu Sanchuan
Zhang Zhen Yu as Zheng Xiyuan
Geng Da Yong as Jiang Hua, Cao Sect
Wang Yong Xin as Xu Yi, Cao Sect
Wang Jian as as Yi Cunqing
Zheng Yang as Yi Cunqing’s wife
Xu Wei Luo as Li Xiangyi (teen)
Xie Zi Mo as Li Xiangyi (child)
Lu Jin Hao as Fang Xiaobao (young)
Xu Jia Xi as Di Feisheng (young)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *