Love Of The Divine Tree

Love Of The Divine Tree Chinese drama
Click to rate this drama!
[Total: 11 Average: 3.5]

Title: Love Of The Divine Tree

Chinese Title: 仙台有树 / Xian Tai You Shu

Broadcast Network: iQiyi

Broadcast Date:

Genre: Xianxia, Romance

Director: Yin Tao

Screenwriter: Liu Fang

Producer: Yang Bei, Yu Fei

Costume Designer: Yi Xiao Ya

Production Company: iQiyi, The Alliance of Gods

Episodes: 40

Love Of The Divine Tree Synopsis

Twenty years ago, Mu Qingge, the leader of the Xishan Sect, sacrificed the Golden Core to seal the Ling Quan on her disciple Su Yishui to protect the people and prevent the chaos caused by the spiritual spring of demonic creatures. Her actions were misunderstood by the world as that of a demonic leader, leading to a joint attack by the four major sects. Su Yishui learned the truth before Mu Qingge’s death, and after overcoming countless dangers, he found the Tree of Reincarnation, offering half of his Golden Core to help Mu Qingge be reborn.

Twenty years later, Mu Qingge was reborn as Xue Ranran. Su Yishui took in the frail and dying Ran Ran, vowing to protect her throughout her life. Now, with the seal on the spiritual spring loosening again, the demonic cultivator Dun Tian seeks to use the Ling Quan to create a demonic son, intending to harm the living. Remembering Mu Qingge’s instructions, Su Yishui risked his life to seal the Ling Quan back into the ghost realm. While sealing the spiritual spring, Su Yishui was framed by Dun Tian and lost his memory. Despite losing memory, Su Yishui fell in love with Xue Ranran again. Together, they faced numerous hardships, ultimately thwarting Dun Tian’s conspiracy, protecting the people, and bringing clarity to the world.

Love Of The Divine Tree Cast

Deng Wei as Su Yishui
Xiang Han Zhi as Mu Qingge / Xue Ranran
Chen Xin Hai as Su Yu
Zhang Wei Na as Mu Ranwu
Zhang Rui as Ye Xin
Deng Kai as Wei Jiu
Cheng Zi as Jiu Yuan
Cao Yu Chen as Zeng Yi
Ai Mi as Qiu Xi’er
Hu Wei as Bo Shan
Xu Yi Ming as Wei Jiu (young)
Min Xing Han as Gao Cang
Li Ruo Jia as Wen Hongshan
Nie Zi Hao as Yan Liangyu
Hu Jia Xin as Yu Tong
Zhao Huan Ran as Wang Zhuzhi
Li Jia Jie as Mu Ranwu (previous life)
Bai Shu as Liang Wumeng
Xia Zhi Yuan as Wine Immortal
Zhang Cheng He as Prince Ping
Zhao Ke as Dragon Deity
He Zhong Hua as Medicine Immortal
Ma Jing Han as Reverend Kai Yuan
Pan Yi Hong as Yu Chen
Wang Rui Zi as Zhou Feihua
Guo Xin as Lin Huating
Tong Yi Lang as Wu Mian
Liu Yi Chen as Lao Feng
He Yong Sheng as Lao Men Sheng
Wu Mei Yi as Zi Yun
Jiang Zhen Hao as Pao Ming
Jin Kai Jie as Zheng Er
Zhang Hao Wei as Liu Lang (young)
Zhang Gong as Old Man Liu
Wang Jiu Sheng as Prince Zong
Shen Bao Ping as Emperor
Jiang Xiao Lin as Li Hu
Yu Xiao Ming as Qin Xuanjiu
Tian Yi Fan as Wen Shitai
Shi Heng Yi as Earth Immortal
Zhang Hui Zi as Female kid
Zhou Yu Chen as Qing Luo
Wen Chun Di as Jiang Huaimu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *