The Immortal Ascension

The Immortal Ascension Chinese drama
Click to rate this drama!
[Total: 3 Average: 4.7]

Title: The Immortal Ascension

Chinese Title: 凡人修仙传 / Fan Ren Xiu Xian Zhuan

Also known As: A Record of A Mortal’s Journey to Immortality

Broadcast Network: Youku

Broadcast Date:

Genre: Xuanhuan, Adventure

Director: Yang Yang

Screenwriter: Wang Yu Ren, Jia Dong Yan

Producer: Wang Yu Ren, Yan Li Yan

Stylist: Huang Wei

Action Director: Mu Ning

Art Director: Liu Jing Ping

Production Company: Golden Pond Media, Youku

Episodes: 40

The Immortal Ascension Synopsis

The story of Han Li, a poor and ordinary boy from a village. To let his family lead a better life, he willingly heads to Qi Xuan Sect to take their entrance exam. He was accepted by Mo Dafu, and began his journey in jianghu.

The Immortal Ascension Cast

Main Roles

Yang Yang as Han Li
Jin Chen as Nangong Wan
Wang Duo as Wang Chan
Zhao Xiao Tang as Chen Qiaoqian
Zhao Qing as Mo Caihuan
Jin Jia Yue as Dong Xuan’er

Supporting Roles

Rong Zi Xi as Xin Ruyin
Zhang Wan Er as Xiao Cui’er
Hu Yu Xuan as Zhang Tie
Zhang Xiang as Liu Jing
Qianling Nayi as Zhong Weiniang
Chen Zhen as Qing Wen
Shi Yu Fei as Hong Fen
Li Sheng Jia as Wu Xuan
Liang Yong Ni as Han Yunzhi
Liu Ke Jun as Yan Ruyan
Li Xi Zi as Chen Rong
Liao Yu Chen as Yu’er
Yan Feng as Fu Yunzi
Kenji Chen as Xuan Le
Chang Di as Lv Tianmeng
Liu Tian Bao as Chen Mu
Yu Kang as Tie Luo
Wang Hai Xiang as Ye She
Zu Ka Er as Bing Yao
Cao Ming Hua as Attendant Wang
Li Yue as Lu Mingyuan
Ding Qiao as Little Lord
Liu Di as Yu Zitong
Cao Zan as Meng Er
Sun Yi Ming as Meng San
Liu Wen Huan as Meng Si
Guo Xin Yu as Meng Wu
Hou Xiao as Wang Juechu
Han Xiao Yu as Ku Lou
Deng Deng as Tong Lao
Zhang Da Bao as Gui Lao

Guest Appearance

Xu Hai Qiao as Yun Lu
Zhang Yao as Qi Yunxiao
Zhang Xiao Chen as Li Feiyu
Paul Che as Senior Uncle Ma
Zong Feng Yan as Yan Yunshan
Wang Tong Hui as Sect Leader Zhong
Yin Zhu Sheng as Xu Lao
Liu Ya Jin as Xiang Zhili
Li Ming as Ling Hu Lao Zu
Mu Ning as Feng Yue
Luo Guang Xu as Qin Yan
Du Yi Heng as Ouyang Fei Tian
Zhu Hui as Qin Gui

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *