Warm On A Cold Night
Click to rate this drama!
[Total: 1 Average: 2]

Title: Warm On A Cold Night

Chinese Title: 九霄寒夜暖 / Jiu Xiao Han Ye Nuan

Broadcast Network: iQiyi

Broadcast Date: 25 February 2023

Genre: Historical, Investigation, Fantasy, Romance

Director: Li Hui Zhu, Huang Bin, Deng Wei En

Screenwriter: Lei Xin Lin, Bin Ni

Producer: Dai Ying, Yao Jun, Zhang Yan, Lu Lin

Art Director: Liu Shi Yun

Stylist: Li Zhuo Jie

Production Company: iQiyi, Hero Kiddo

Episodes: 36

Warm On A Cold Night Synopsis

A bizarre murder case brings together female constable Su Jiu’er from the cold Qian Kingdom and young master Han Zheng of the warm Qi Tribe. The complementary cold and warm duo work together to break through the fog of conspiracy and discover the truth behind the case concerning their rival tribes.

Warm On A Cold Night Cast

Main Roles

Li Yi Tong as Su Jiu’er
Bi Wen Jun as Han Zheng (voiced by Wang Bao Shun)

Supporting Roles

Wang Wei Hua as Emperor Ding Kun (voiced by Yang Mo)
Yang Yu Ting as Empress (voiced by Li Jin Yan)
Yang Shi Ze as Wen Ying (voiced by Wei Chao), Eldest (Crown) Prince of Qian Kingdom
Chen He Yi as Wen Jun (voiced by Zhang Zhen), Second Prince of Qian Kingdom. A budding playwright
Zhang Yue Bin as Wen Jun (young)
Ma Yue as He Yin (voiced by Yu Ming Lu), County Princess of Qian Kingdom. Wen Jun’s childhood friend
Yu Wei Ni as He Yin (young)
Li Shi Peng as Liu Fu, Wen Jun’s guard
Guo Zhen Yu as A Qi, Wen Ying’s guard

Wang Mao Lei as Hu Badao, Su Jiuer’s god-father
Zong Feng Yan as Su Huan, Su Jiuer’s father. Ex commander of the Inspection Bureau
Liu Ya Peng as Yan Kuan (voiced by Li Nan), commander of the Inspection Bureau
Li Ming Ming as Yue Daren (voiced by Cai Jie)
Chang Cheng as Wang Tianyun (voiced by Li Jing)
Liu Xiu as Uncle Liu
Yang Zhen as Chen Li

Deng Ying as Qin Xiangyi (voiced by Li Shi Rong), Su Jiuer’s mother. A physician
Fu Shou Er as A Hua (voiced by Zhao Yi Tong), Su Jiuer’s friend. A painter
Shao Feng as King Xue Qi (voiced by Yan Ming), ruler of Qi Kingdom
Qi Ji as Han Lin (voiced by Jing Xiang Shei Yi), royal advisor of Qi Kingdom. Han Zheng’s teacher
He Rui Xian as Chi Lan (voiced by He Wen Xiao), general of Qi Tribe. Chi Qi
Liu Te as Mu Yan (voiced by Wang Kai), Han Zheng’s close friend. Prince of Xuan Qi tribe
Hu Cheng Yi as Ke Ha (voiced by Cai Zhuang Zhuang), Han Zheng’s guard. Cang Qi
Li Jing Yi as Bai Yin, boss of Shuo Bei Tavern
Cai Yi Da as King Xuan Qi
Geng Da Yong as King Chi Qi
Ai Li Ku as King Cang Qi
Zhang Jian Min as Li Zhinian
Li Jun as Zhang Yunhe
Qi Er Luo as Liu Yanjing
Tian Kai as Jiang De
Yang Da Peng as Zhang Sen (voiced by Zhao Ming Zhou), imperial chef
Chen Xu Ming as Wei Gonglin, master of Nan Feng Pavilion
Liu Han Yang as Xu Youdao (voiced by Liu Zheng), senior disciple
Ma Rui Ze as Wang Jirong, second disciple
Gao Guang Ze as Li Zhixing (voiced by Zhang Jie), third disciple
Li Jia Cheng as Feng Muyuan (voiced by Song Ze), sixth disciple
Xu Ya Ting as Meng Huaiyun, youngest and only female disciple
Li Jia Hui as Ke Yuncha (voiced by Sun Lang Lang), young master of Cang Ci Tribe. Han Zheng’s close friend
Li Zhao as Shi Luqing, actress of Xi Xiang Hall. Ke Yuncha’s lover
Zhou Pu as He Yuqin / Lao Zhang, sect leader of Nan Country’s He Opera Group. Shi Luqing’s father. Props master of Xi Xiang Hall
Yuan Cheng Jie as Ren Fengyang, actor of Xi Xiang Hall
Fu Rou Mei Qi as Xiao Mei (voiced by Liu Yuan Yuan), Ren Fengyang’s maid
Da Yong as Chen Boliang (voiced by Lin Bo Qing), boss of Xi Xiang Hall
Zheng Sheng Li as Zhou Guanglin (voiced bu Li Hao Jia), wealthiest merchant in Jiu Xiao City


Sheng Zhi Yu as Xiao Bin (voiced by Shao Chen Liang), son of Uncle Liu
Jian Yu Xi as Ka Ka (voiced by Niu Niu), Qi tribe. Xiao Bin’s close friend
Dong Wei Wei as Ka Ka’s mother
Wang Li as Duke Xian, boss of Wu Ming Art Studio. Wen Jun’s uncle and He Yin’s father
Zhou Yuan as Shopkeeper Li, shopkeeper of Wu Ming Art Studio
Qiao Fei as Eunuch Li, one of the mastermind behind the sale of Qi Yuan Shi
Lian Shuai as A Hai, one of the Qian people who dreamt of the Sea Demon
Chen Jing Bin as Prime Minister Deng
Shao Hong as Granny Cao
Wei Feng as A Bu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *