Till The End Of The Moon

Till The End Of The Moon Chinese drama
Click to rate this drama!
[Total: 4 Average: 5]

Title: Till The End Of The Moon

Chinese Title: 长月烬明 / Chang Yue Jin Ming

Broadcast Network: Youku

Broadcast Date: 06 April 2023

Genre: Xianxia, Romance

Director: Ju Jue Liang

Screenwriter: He Fang, Luo Xuan

Producer: Wang Yi Rong, Zhou Jing, Xin Wei Min

Executive Producer: Liu Yan Hong

Presenter: Ye Fang Cang, Xie Ying, Meng Jun

Art Director: Luan He Xin

Action Director: Wang Hai Qi

Costume Designer: Huang Wei

Music Director: Guan Da Zhou

Makeup Designer: Zeng Ming Hui

World View: Hua Tian Ying Shi

Special Effects: Time Axis

Production Company: Youku, Quantum Entertainment, Otters Studio

Episodes: 40

Adapted from the novel Hei Yue Guang Na Wen BE Ju Ben (黑月光拿稳BE剧本) by Teng Meng Wei Zhi (藤萝为枝)

Till The End Of The Moon Synopsis

In an era when the demons are in power, they are the masters of the despicable cultivators and mortals. The cultivator elders deem it necessary to send someone back in time, to determine the origin of the demon lord and to prevent his awakening.

Li Su Su accepts the mission, becoming the mortal Ye Xi Wu, General Ye’s third daughter who is married to Tantai Jin, the hostage prince and future demon lord. She is determined to destroy Tantai Jin, who in the future will massacre many. But as a witness to Tantai Jin’s past life and rise to power, an unexpected tale emerges, one complicating her quest.

Till The End Of The Moon Cast

Main Roles

Luo Yun Xi as Tantai Jin / Cang Jiumin
Bai Lu as Li Susu / Ye Xiwu (voiced by Duan Yi Xuan)
Chen Du Ling as Ye Bingchang / Mei Nu (voiced by Gao Qi Fan)
Deng Wei as Xiao Lin / Gongye Ji Wu (voiced by Sun Rui Yang)

Supporting Roles

500 Years Ago

Sheng Kingdom Palace

He Zhong Hua as Xiao Yi, King of Sheng Kingdom (voiced by Lin Qiang)
Wang Cha Cha as Xiao Liang (voiced by Li Nan), fifth prince
Liu Jin Hang as Xiao Liang (young)
Zhang Chen Xi as Zhong Tai (voiced by Ban Ma), Xiao Lin’s subordinate. Qian Long troop
Yu Pei Shan as Chen Xian (voiced by Hu Liang Wei), Xiao Lin’s subordinate. Qian Long troop

Ye Manor

Xu Mei Ling as Grandma Ye (voiced by Zhang Xin)
Jerry Chang as Ye Xiao (voiced by Zhang Wen Tian), general
Deng Jing Hong as Ye Zeyu (voiced by Hu Zheng Jian), eldest son of Ye family
Geng Ye Ting as Ye Qingyu (voiced by Ma Zheng Yang), second son of Ye family. Supervisor of Ye Family
Tian Jing Fan as Chun Tao, Ye Xiwu’s attendant
Zhao Mu Yan as Jia Hui (voiced by Mei Yuan Fei), Ye Bingchang’s attendant

Jing Kingdom Palace

Wang Jia Lin as Tantai Wu Ji, King of Jing Kingdom (voiced by Jia Ming)
Xiao Shun Yao as Tantai Ming Lang (voiced by Yu Hao Wei)
Fang Xiao Mo as Tantai Ming Lang (teen)
Sun Mai Han as Tantai Ming Lang (child)
Ruan Hong Cheng as Tantai Ming Han (young)
Zhao Shi Yi as Fu Yu (voiced by Yin Liang Quan), Tantai Ming Lang’s subordinate

Yi Yue Tribe

Choenyi Tsering as Yue Yuanyuan (voiced by Bo Tang), Princess of Yi Yue Tribe. Consort Rong of Jing Kingdom. Tantai Jin’s mother
Liu Min as Jing Lan’an (voiced by Liu Qian Han), Priest of Yi Yue Tribe. Yue Yuanyuan’s former attendant
Huang Yun Yun as Yue Yingxin (voiced by Zhang Wen Jie), Yue Yuanyuan’s former attendant and Tantai Jin’s nanny
Huang Xin Yao as Yue Fuya (voiced by Zhu Rong Rong), head of Yi Yue Tribe. Jing Lanan’s daughter
Cheng Zi Xia as Yue Fuya (young)
Li Jia Hao as Nian Baiyu (voiced by San Yang), leader of Yue Ying Troops
Xie Yao as Nian Ziling (voiced by Feng Ze Rui), Nian Baiyu’s elder sister

Others

Li Pei En as Pang Yizhi (voiced by Yuan Ming Zhe), head disciple of Xiao Yao Sect. Tai Chang Priest. Xiao Lin’s senior uncle
Yu Qing Hui as Pang Yizhi (old)
Wang Yun Zhi as Dream Demon (voiced by Lu Xi)

500 Years Later

Immortal Sects

Zheng Guo Lin as Qu Xuanzi (voiced by Chen Si Yu), sect leader of Heng Yang Sect. Li Susu’s foster father
Huang Hai Bing as Zhao You (voiced by Zhang Zhan Kun), sect leader of Xiao Yao Sect
People around Devil God
Wang Yi Fei as Si Ying (voiced by Wang Xiao Qian), Demon Lord’s subordinate
Xu Yi Xuan as Si Ying (young)
Wang Xi Chao as Jing Mie (voiced by Xia Mi Chen), Demon Lord’s subordinate

Dream Arc

Clam Tribe

Bai Lu as Sang Jiu, Clam Princess. Ming Ye’s wife
Deng Wei as Sang You, Clam Prince
Yue Yao Li as Old Clam King (voiced by Zhang Hu Zi)

Twelve Deities

Luo Yun Xi as Ming Ye, God of War
Zhang Zhi Xi as Chu Huang (voiced by Sun Ya Chen), God of Universe. Di Mian’s lover and Li Susu’s mother
Chen Bo Hao as Ji Ze (voiced by Zhao Zhen), God of Time
Chen He Yi as Water Deity
Li Jun Chen as Sun Deity
Zhao Yuan Yuan as Moon Deity
Zhu Li Lan as Gold Deity
Zhou Xiao Fei as Earth Deity
Li Jing Yi as Fire Deity
Qi Xia Xia as Wind Deity
Jin Chao as Lightning Deity
Rui Na as Wood Deity

Others

Chen Du Ling as Tian Huan, daughter of War God Tian Hao. Likes Ming Ye
Yu Bo as Di Mian (voiced by Ao Lei), Chu Huang’s lover and Li Susu’s father
Feng Wu Sheng as Tian Hao, War God

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *