Prosecution Elite

Prosecution Elite
Click to rate this drama!
[Total: 0 Average: 0]

Title: Prosecution Elite

Chinese Title: 公诉 / Gong Su

Also known As: 公诉精英 / Gong Su Jing Ying / Public Prosecution

Broadcast Network: Beijing TV, Zhejiang TV, Tencent, iQiyi

Broadcast Date: 29 May 2023

Genre: Legal

Director: Yu Ding

Screenwriter: Chen Fu Jun, Zu Ruo Meng

Episodes: 40

Prosecution Elite Synopsis

Top prosecutor An Ni has joined the Jiangcheng Procuratorate. Under the guidance of the chief prosecutor, she unites a team of prosecutors and joins hands with the police force represented by captain He Luyuan to find the truth in a series of complex cybercrime cases that give a glimpse into procuratorial functions during the new era.

Prosecution Elite Cast

Main Roles

Dilireba as An Ni
Tong Da Wei as He Luyuan
Gao Xin as Zhao Jikai
You Jing Ru as Li Yitang

Supporting Roles

Feng Lei as Guo Hongjiang
Han Dong as Xiao Mu’en
Jia Qing as Zhang Wanru
Xiong Zi Qi as Zhang Xiaobei
Tan Kai as He Jiawei
Wang Xun as Liu Yi
Shen Xiao Hai as Liu Jinjiang
Li Yi Xiao as Li Jia
Ma Yuan as Wang Heyu
Liu Zhi Bing as Bai Zhaoxi
Chen Zi Han as Qian Tianxin
Zeng Shu Ying as Qian Tianxin (young)
Lei Han as Luo Jiangxiao
Xu Wen Guang as Yin Huiquan
Liu Wei Zhi as Yin Huiquan (middle aged)
Hou Yin Kang as Yin Huiquan (young)
Sha Bao Liang as Zhu Xin
An Hu as Hu Dewang
Na Ren Hua as Xu Ailin
Shen Long Mao as Long Yanling
Guo Jia Nan as Han Xuan
Zhang Ke Ying as Wang Xiaojiao
Lou Jia Yue as Liang Ying
Chen Wei as Lu Mei
Kou Xiang Kai as Yang Wei
Zhang Bo Yu as Yin Tiancheng

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *