As Beautiful As You

As Beautiful As You Chinese drama
Click to rate this drama!
[Total: 16 Average: 4.4]

Title: As Beautiful As You

Chinese Title: 你比星光美丽 / Ni Bi Xing Guang Mei Li

Broadcast Network: Tencent

Broadcast Date: 02 July 2024

Genre: Romance, Workplace

Director: Chen Chang

Screenwriter: Yang Qian Zi

Episodes: 40

As Beautiful As You Synopsis

Ji Xing, a girl from Beijing Diao, has been living a depressing workplace life after graduation and finally quits her job to start a business. At the beginning of starting a business, the huge gap between ideal and reality was like a sap, which made Ji Xing dizzy. However, she never thought of giving up, and finally succeeded in attracting investor Han Ting to join forces. Can the two of them work together? Climbing a new peak in China’s AI medical care?

As Beautiful As You Cast

Main Roles

Tan Song Yun as Ji Xing
Xu Kai as Han Yan
He Rui Xian as Li Li
Gao Han as Shao Yichen

Supporting Roles

Shi Shi as Zeng Di
Zhou Da Wei as Lu Linjia
Wang Yi Lan as Tu Xiaomeng
Wu Shi Le as Wei Qiuzi
Tang Zhen Chao as Su Zhizhou
Luo Ze Kai as Xiao Yixiao
Cui En Ci as Huang Weiwei
Gao Man Er as Zhong Yini
Ao Rui Peng as Qin Li
Li Ya Nan as Chang He
Liu Hai Lan as Han Yuan
Luo Wen Ze as Tang Song
Ma Wen Zhong as Han Yujian

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *