A Moment But Forever

A Moment But Forever Chinese drama
Click to rate this drama!
[Total: 6 Average: 2.7]

Title: A Moment But Forever

Chinese Title: 念无双 / Nian Wu Shuang

Broadcast Network: iQiyi

Broadcast Date:

Genre: Xianxia, Romance

Director: Guo Hu

Screenwriter: Xiao Xiang Dong Er

Producer: Yang Bei, Yan Zheng

Production Company: iQiyi

Adapted from the novel Tian Xia Wu Shuang (天下无双) by Shi Si Lang

Episodes: 36

A Moment But Forever Synopsis

To retrieve the Heavenly Realm’s treasure, Goddess Wu Shuang descends to earth to assassinate Yuan Zhong, the high priest of Youhu Clan. Wu Shuang discovers other secrets in the process, and the two fall in love and join hands to save the world.

In the war between gods and demons, the artifact “God’s Left Hand” that Heavenly God Taihe uses to seal the demon is cut off and falls into the Mortal Realm. Taihe and the other gods fall into an eternal slumber and Mortal Realm hasn’t had a miracle ever since. The Warring Ghost Clan’s uprising triggers a war but is defeated by Youhu Clan’s Yuan Zhong, who gets hold of “God’s Left Hand.

Ushering in a new era of prosperity, Youhu Clan becomes Mortal Realm’s gods. Entrusted by the Heavenly Realm to get back “God’s Left Hand”, Goddess Wu Shuang enters the Youhu Clan as a personal maid of Yuan Zhong. Yuan Zhong doesn’t resist “God’s Left Hand” and his clansmen isolate and slander him. Sympathetic, Wu Shuang decides to help him remove the seal so that he can be happy. But Yuan Zhong has his motive- to break free of the seal and destroy the world.

The Warring Ghost Clan’s return causes panic within the Youhu Clan. Yuan Zhong takes the chance to go down the mountain to remove the seal. But on the way, he is healed by Wu Shuang. The two of them express their feelings to each other and fall in love. But the villain takes advantage of the male lead’s feelings, causing him to break the God’s Hand, and also traps Wu Shuang. In the end, Yuan Zhong rescues Wu Shuang, and the two work together to defeat Han Nü, restoring order in the world.

A Moment But Forever Cast

Tiffany Tang as Wu Shuang / Ji Tanyin
Liu Xue Yi as Yuan Zhong
Guo Xiao Ting as Zhi Dai
Wang Hong Yi as Tang Hua
Zhou Ke Yu as Qian Lin
Zhang Li as Han Nv
Baron Chen as Xie You
Yumiko Cheng as Li Chaoyang
Bai Shu as Mei Shan Jun
Zheng Ye Cheng as Fu Jiuyun
Ma Qi Yue as Zi Fei
Zheng Guo Lin as Baili Xiang
Xiu Qing as Ding Xu
Ding Jia Wen as Jiu Guang
Li Bo Wen as Ming Zhang
Zeng Qi as A Xue
Fu Miao as Xin Yao
Yang Xi Zi as Juan Juan
Zhu Jian as Xia Zhi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *